Föreningar, ansökan om evenemangsstöd

LÄS MER

Ansökan om evenemangstöd - Kultur- och fritidsförvaltningen
Ansökan om evenemangstöd handläggs inom Sandvikens kommun av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ekonomiskt stöd kan beviljas till offentliga evenemang som ger Sandvikens invånare och besökare möjlighet att skapa och uppleva olika konstformer - musik, teater, bildkonst, dans, film, litteratur med mera. Vid ansökningar om ekonomiskt stöd för högre belopp än 15 000 kronor tas beslut av kultur- och fritidsnämnden.

Förutom ekonomiskt stöd kan kultur- och fritidsförvaltningen bidra med rådgivning och förmedling av kontakter till samarbetspartners.

Ansökan sker löpande under året.  Observera att endast föreningar kan ansöka om evenemangstöd. Övriga arrangörer kan söka stöd och samarbeten med Sandvikens kommun enligt nedan.

Handläggningstider:

  • För sökt belopp upp till 15 000 kronor: ca 1-3 veckor. Delegationsbeslut tas av enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.
  • För sökt belopp från 15 000 kronor: ca 3-5 veckor. Beslut tas av kultur- och fritidsnämnden på ordinarie möte.

Kontakt:
Raluca Ionescu-Gabor
Tf handläggare föreningsstöd, kulturenheten
026-24 00 00
raluca.ionescu-gabor@sandviken.se 
 

Stöd och rådgivning - Turismenheten
Turismenheten ger stöd till evenemang som kan medverka till att skapa en positiv bild av varumärket "Sandviken" bland kommunens egna innevånare samt för övriga medborgare. Stöd kan även ges när evenemanget synliggör turismen som näring, och när evenemanget bedöms kunna öka antalet turister till Sandviken.

Förutom ekonomiskt stöd kan Turismenheten  tillhanda hålla broschyrmaterial om kommunen enligt arrangörens önskemål, ta med information om evenemanget i trycksaker, synliggöra evenemanget längs E16 med mera.

Kontakt:
Eva Hofstrand
Turistchef, näringslivskontoret
026-24 00 00
eva.hofstrand@sandviken.se

Stöd och rådgivning - Informationskontoret
Informationskontoret  kan bidra med rådgivning, idéhjälp och marknadsföring via kommunens officiella kanaler, till exempel hemsida, intranät och sociala medier. Informationskontoret har också möjlighet att ingå överenskommelser om ekonomiskt stöd till evenemanget.

Kontakt:
Odd Westby
Informationschef, informationskontoret
026-24 00 00
odd.westby@sandviken.se

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnden@sandviken.se