Serveringsansvariga personer, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillståndshavaren ska anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till kommunens tillståndsenhet.

Enligt 8 kap. 18 § Alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år, vara lämplig för uppgiften och medveten om sitt ansvar.

Det är tillståndshavaren som bedömer om den serveringsansvarige har den kunskap om alkohollagstiftning som krävs och är lämpad för uppgiften. Tillståndsenheten gör ingen kontroll av serveringsansvarigs lämplighet.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa