Svartbygge, ovårdad tomt/byggnad och skymd sikt, anmäl

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Här kan du anmäla följande

Olovligt byggande, pågående eller redan utförda. Även kallat svartbyggen -Kommunen ska ingripa om det uppförs byggnationer som kräver bygglov eller anmälan.

Ovårdade byggnader - En byggnad ska hållas i vårdat skick, Det innebär att både fasader och funktionaliteten ska underhållas och byggnader får inte utgöra en säkerhetsrisk för omgivningen.

Ovårdad tomt  - En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen  inte uppkommer.

Skymd sikt i trafik - En tomt ska hållas i vårdat skick så det inte uppstår fara i korsningar och utfarter pga skymd sikt. Just buskar och träd  ut mot väg kan skapa siktproblem. Även höga staket/plank och murar kan skapa problem med sikten och dessa åtgärder kan även kräva bygglov.

Brott mot strandskydd - Det är enligt lag förbjudet att göra följande åtgärder inom strandskyddat område inom 100m från strandlinjen upp på land och ut i vattnet. Undantaget om strandskyddet är upphävt inom detaljplanerat område eller om det finns en beviljad strandskyddsdispens för åtgärden.

  1. Uppföra nya byggnader. Det gäller att ersätta gamla byggnader med nya.
  2. Ändra användning av byggnader anläggningar eller anordningar så att de hindrar allmänheten från att vistas i områden där man tidigare fått beträda fritt. Exempel på anläggningar som kan verka avhållande för allmänheten är att göra befintliga bryggor större, eller ställa ut trädgårdsmöbler eller angöra privata grillplatser där det tidigare inte varit  privatiserat område.
  3. Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten som gäller byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Det kan var slyröjning, avverkning av träd, klippa större gräsmatta, grävarbete, anlägga strand, lägga i bryggor etc.

Kan jag vara anonym?
Du kan lämna in en anmälan både anonymt eller lämna dina kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill ha information om ärendet.
För att vara helt anonym så får man inte lämna några person eller kontaktuppgifter till sig själv i anmälan. Kom ihåg att samtliga handlingar och uppgifter som lämnas till kommunen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst.

Vilka uppgifter måste jag lämna i min anmälan?
För att byggnadsnämnden ska kunna utreda fallet är det viktigt att det finns tillräckligt med uppgifter i anmälan. Det måste finnas en adress eller en fastighet och en beskrivning av vad som anmäls, gärna med bildmaterial.  I  e-tjänsten finns det möjlighet att markera ut exakt plats på en karta och bifoga filer. Många gånger skrivs ärenden dessvärre av i brist på uppgifter. Framförallt vid en anonym anmälan där vi inte har möjlighet att få in kompletteringar om något är otydligt.

Har du kollat att det misstänkta svartbygget eller åtgärden inom strandnära läge verkligen är olagligt?
Vi uppmanar att man kollar med byggnadsnämnden om svartbygget man anmäler verkligen är olagligt. Många gånger kommer det in obefogade anmälningar som skapar onödig stress och oro hos fastighetsägare som blir anmäld för att anmälaren själv inte kan regelverket. Man kan ringa eller maila och fråga om det finns bygglov, startbesked eller om åtgärden kräver bygglov på en specifik fastighet innan man gör en anmälan. Det besparar både kommunens resurser och undviker onödig stress hos oskyldiga medborgare

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du väljer att logga in krävs:

  • E-legitimation

Så här skaffar du e-legitimation

 

Du får vara anonym men får då ingen information om vad som händer i ärendet eller om det lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

Vill du vara anonym går du vidare utan inloggning. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa