Insatser enligt LSS till vissa funktionshindrade, ansökan om

LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att ansöka om insatser enligt LSS för vissa funktionshindrade.

De insatser som du kan söka är: personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för barn- och ungdomar samt vuxna och daglig verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00