Planbesked, begäran om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Om en åtgärd planeras som kan innebära att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan, så kan en begäran om planbesked lämnas in. Planbeskedet ska besvara om ett planarbete kan påbörjas eller inte.

Krav på inlämnade handlingar

Följande information ska lämnas in:

  • En beskrivning av huvudändamålet med den planerade åtgärden.
  • Karaktär samt omfattning av byggnaderna eller anläggningarna.
  • En bifogad situationsplan över det berörda området som tydligt förklarar vad byggherren föreslår.

När begäran om planbesked är inlämnad ska kommunen lämna besked inom fyra månader. Om beskedet är positivt finns information om en ungefärlig tidpunkt för när planen kan antas. Ett positivt planbesked är dock ingen garanti för att en plan slutligen antas eftersom det under planläggningen kan visa sig att åtgärden av olika skäl inte är lämplig att genomföra.

Avgift för planbesked

Kostnaderna beräknas enligt antagen plantaxa i respektive kommun. Kostnaden för begäran av planbesked är 16 510 kr. Debitering sker även om planbeskedet blir negativt. Beslutet kan ej överklagas. Om ärendet läggs ner innan beslut sker debitering för nedlagda timmar. Vid positivt planbesked kommer ett planavtal att tecknas mellan den sökande och kommunen. Planarbetet påbörjas inte förrän planavtalet är underskrivet och avgiften för planbeskedet betalt. Avgiften för detaljplanen beräknas enligt den byggrätt som erhålls enligt antagen plantaxa.

Vidare information

Mer information kring detaljplaneprocessen.

 

Om du inte kan använda e-tjänsten

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa