Skolskjuts, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtliga elever i grundskola och i särskola som uppfyller avståndskraven enligt riktlinjerna och går på sin anvisade skola erhåller skolskjuts. I dessa fall behöver vårdnadshavare inte lämna någon ansökan om skolskjuts. 

Avståndskrav:

  • 2 km förskoleklass-åk 3
  • 3 km åk 4-6
  • 5 km åk 7-9

Andra skäl än avstånd är möjliga att ansöka om skolskjuts för

Uppmärksamma att du som vårdnadshavare i vissa fall behöver bifoga ett intyg eller boendeschema som styrker inlämnade uppgifter.

Alla ansökningar prövas individuellt.

Annan skola än anvisad 

Om eleven inte går på anvisad skola har eleven endast rätt till skolskjuts, om den kan genomföras utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att anordna för kommunen, än vad den hade gjort om eleven gått på sin anvisade skola.

Trafikförhållanden

Om vägen till skola är trafikfarlig och riskfylld utöver det normala. Bedömning av trafiksäkerhet genomförs genom sammanvägning av färdvägens trafikförhållanden.

Funktionsnedsättning

Om ditt barn inte på egen hand eller tillsammans med dig som vårdnadshavare tar sig till och från skola eller hållplats på grund av de svårigheter som funktionsnedsättningen ger kan du ansöka om skolskjuts för ditt barn.

Du som vårdnadshavare ska i ansökan beskriva funktionsnedsättningen, varaktigheten samt hur den uttrycker sig och gör att ditt barn behöver skolskjuts. Som underlag är det därför viktigt att bifoga ett intyg/medicinskt utlåtande som beskriver och styrker dessa svårigheter i samband med ansökan.

En ny ansökan behöver göras inför varje nytt läsår.

Växelvis boende

Växelvis boende innebär att eleven bor på två adresser ungefär hälften av tiden på vardera adress, enligt ett fast boendeschema. Eleven ska vara folkbokförd på en av adresserna. Behovet av skolskjuts prövas från båda bostadsadresserna.

Det är viktigt att bifoga det fasta boendeschemat, med fördelningen av växelvisa boendet, i samband med ansökan. Båda vårdnadshavares signatur krävs.

För att beviljas skolskjuts ska något av följande villkor också uppfyllas (avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet).

Rätten till skjuts vid växelvis boende är begränsad till att gälla två adresser, inom Sandvikens kommun, med busskort för kollektivtrafik.

Annan särskild omständighet

Även om avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts, kan någon annan särskild omständighet göra det.

Det innebär att det finns en möjlighet att ansöka om skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och efter en individuell prövning i varje enskilt fall.

Mer information

Mer information om skolskjuts hittar du på sandviken.se

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavare måste bo i Sandvikens kommun vid ansökan om växelvis boende
  • Digitalt intyg som styrker behovet av skolskjuts
  • Digitalt schema för umgänge vid ansökan om växelvis boende
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa