Skolskjuts, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtliga elever i grundskola och i särskola som uppfyller avståndskraven enligt riktlinjerna och går på sin anvisade skola erhåller skolskjuts. I dessa fall behöver vårdnadshavare inte lämna någon ansökan om skolskjuts. 

Avståndskrav:

  • 2 km förskoleklass-åk 3
  • 3 km åk 4-6
  • 5 km åk 7-9

Andra skäl än avstånd är möjliga att ansöka om skolskjuts för

Uppmärksamma att du som vårdnadshavare i vissa fall behöver bifoga ett intyg eller boendeschema som styrker inlämnade uppgifter.

Alla ansökningar prövas individuellt.

OBS: Ansökan för kommande läsår 2022/2023 öppnas måndagen 13 juni!

Annan skola än anvisad 

Om eleven inte går på anvisad skola har eleven endast rätt till skolskjuts, om den kan genomföras utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att anordna för kommunen, än vad den hade gjort om eleven gått på sin anvisade skola.

Trafikförhållanden

Om vägen till skola är trafikfarlig och riskfylld utöver det normala. Bedömning av trafiksäkerhet genomförs genom sammanvägning av färdvägens trafikförhållanden.

Funktionsnedsättning

Om eleven har en funktionsnedsättning som gör att eleven inte på egen hand tar sig till och från skola görs en bedömningen av elevens svårigheter. Du behöver bifoga ett intyg/medicinskt utlåtande som styrker elevens svårigheter. 

Växelvis boende

Växelvis boende innebär att eleven bor på två adresser ungefär hälften av tiden på vardera adress, enligt ett fast boendeschema. Eleven ska vara folkbokförd på en av adresserna. Behovet av skolskjuts prövas från båda bostadsadresserna.

Det är viktigt att bifoga det fasta boendeschemat, med fördelningen av växelvisa boendet, i samband med ansökan. Båda vårdnadshavares signatur krävs.

För att beviljas skolskjuts ska något av följande villkor också uppfyllas (avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet).

Rätten till skjuts vid växelvis boende är begränsad till att gälla två adresser, inom Sandvikens kommun, med busskort för kollektivtrafik.

Annan särskild omständighet

Även om avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts, kan någon annan särskild omständighet göra det.

Det innebär att det finns en möjlighet att ansöka om skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och efter en individuell prövning i varje enskilt fall.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavare måste bo i Sandvikens kommun vid ansökan om växelvis boende
  • Digitalt intyg som styrker behovet av skolskjuts
  • Digitalt schema för umgänge vid ansökan om växelvis boende
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa