Modersmålsundervisning och modersmålsundervisning för nationella minoritetsspråk, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Modersmålsundervisning

Elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • det finns en lämplig lärare.

Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sammanlagt sju läsår under elevens skoltid. Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket. (Skollagen10 kap. 7 § och Skolförordning 5 kap. 7,9–12 §§)

Modersmålsundervisning för nationella minoritetsspråk

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritets-språken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket. Kravet på att det måste finnas en lämplig lärare gäller dock även för de nationella minoritets-språken. Begränsningen att en elev bara kan få modersmålsundervisning i högst sju läsår, om eleven får undervisning utanför den garanterade undervisningstiden, gäller inte undervisning i de nationella minoritetsspråken. Eleven kan få möjligheten att välja modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk inom ramen för språkvalet. En romsk elev som kommer från utlandet kan få modersmålsundervisning på två språk om det finns särskilda skäl.

Läs mer om läroplanen för modersmål på Skolverkets hemsida

Ansökningstider

  • 1 december - 31 januari
  • 1 augusti - 30 september

Tarjous opetuksesta vähemmistökielellä

Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on oikeus saada äidinkielenopetusta, vaikka kieli ei olisikaan oppilaan päivittäinen seurustelukieli kotona. Oppilaalla ei tarvitse olla perustaitoja kielessä.

Päämiehen on järjestettävä äidinkielenopetus kansallisissa vähemmistökielissä myös silloin, kun vain yksi oppilas kouluyksikössä hakee opetusta kielessä. Vaatimus sopivasta opettajasta on kuitenkin voimassa myös kansallisten vähemmistökielien osalta. Rajoitus, jonka mukaan oppilas voi saada äidinkielenopetusta enintään seitsemän lukuvuoden ajan, jos hän saa opetusta taatun opetusajan ulkopuolella, ei koske kansallisia vähemmistökieliä. Ulkomailta Ruotsiin tullut romanioppilas voi saada äidinkielenopetusta kahdessa kielessä, jos siihen on erityisiä syitä.

Äidinkielen opetussuunnitelma peruskoulussa

Hakemus tehdään

  • 1 joulukuuta - 31 tammikuuta
  • 1 elokuuta - 30 syyskuuta

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa