Modersmålsundervisning, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • det finns en lämplig lärare.

Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sammanlagt sju läsår under elevens skoltid. Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket. (Skollagen10 kap. 7 § och Skolförordning 5 kap. 7,9–12 §§)

Ansökningstider

  • 1 december - 31 januari
  • 1 augusti - 30 september

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa